Oppilaan oikeusturva edellyttää tukitoimilta läpinäkyvyyttä

Oppilaan oikeusturva edellyttää tukitoimilta läpinäkyvyyttä

Perusopetuslain mukaista kolmiportaista tukea laadittaessa oppimissuunnitelmien tulisi selkeästi esittää millaisin pedagogisin toimenpitein oppilaan luku- ja kirjoitustaidon hallintaa edistetään. Syrjäytymiskehityksessä siirtyminen toisen asteen koulutukseen näyttelee keskeistä roolia. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinneissa aloittavien ekaluokkalaisten tyttöjen ja poikein tasoerot eivät poikkea toisistaan, mutta ensimmäisen ja toisen kouluvuoden jälkeen joka neljäs poika ja joka yhdeksäs tyttö kuuluvat erityisopetuksen piiriin. Tässä kehityksessä luku- ja kirjoitustaidon oppiminen määrittelee pitkälti sen ketkä kuuluvat erityisopetuksen piiriin.

Karvin arviointitutkimuksessa 2014, joka koski peruskoulun päättäviä yhdeksäsluokkalaisia, havaittiin, että erityisoppilaiden suoriutuminen oli selvästi huonompi kuin muiden oppilaiden. Toisin sanoen erityisopetus ei ole kyennyt kuromaan oppilaiden tasoeroa kiinni. Tähän kehitykseen vaikuttaa keskeisesti oppilaan tukitoimien suunnittelu ja toteus.

Mikäli oppilaan taitotasossa ei havaita selkeitä muutoksia parempaan, niin oppilaan oikeusturva edellyttää, että opetuksen järjestäjä kiinnittää huomiota tavoitteiden saavuttamiseen.

Lukutaito jakaa oppilaat

Lukutaito jakaa oppilaat